Játékszabályzat

1. A játék

A Levron Kft. „Vajon hogyan betonoznak a magyarok” címmel sorsolásos nyereményjátékot szervez, promóciós és direkt marketing céllal (a továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték célja, hogy a promóciós nyereményjátékkal a Levron Kft. direkt marketing adatbázisát építse. A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a direkt marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás. A hozzájárulás megadása nem kötelező, a Játékos dönthet úgy, hogy a direkt marketing célú hozzájárulást nem kívánja megadni, azonban ezzel együtt a Nyereményjátékban történő részvételét is megszünteti.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és bármikor visszavonható. A játékos a Játékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Nyereményjátékban történő részvétel nem kötelező, és a Játékos bármikor jogosult visszavonni jelentkezését, vagy adatkezelési hozzájárulását, ezek bármelyike esetén a részvétele a Játékban megszűnik.

2. A Játék szervezői

A Nyereményjáték szervezője a LEVRON Kft. (székhely: 3432 Emőd, Pincesor u. 55., adószám: 27396599-2-05; cégjegyzékszám: 05-09-034529 email: ugyfelszolgalat@betonbooster.hu, tel: +36 30 311 7407. továbbiakban: https://betonbooster.hu/), továbbiakban Szervező.

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve

  • A Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt;
  • A Szervezők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói;
  • Akit a Szervezők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték szabályzat megsértése miatt kizártak.;
  • A Nyereményjátékban valótlan, vagy megtévesztő adatokat szolgáltatnak, illetve a Játékban jogellenes célok érdekében járnak el, avagy a Nyereményjátékban, avagy a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Levron Kft. jó hírnevét sértő nyilatkozatokat tesznek.;

3. Feltételek, időtartam

Játékra regisztrálási időszak, a játék időtartama:

A Nyereményjáték 2022. augusztus 4-én 00:00:00 órakor kezdődik és 2022. szeptember 30-án 23:59:59 óráig tart.

A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.

A Nyereményjátékban történő részvétel feltététele a direkt marketing célú adatkezelési hozzájárulás megadása.

4. A nyereményjáték menete

Regisztráció:

Akik a https://betonbooster.hu/nyeremenyjatek/ honlapon oly módon regisztrálnak, hogy kitöltik „A vajon hogyan betonoznak a magyarok” kérdőívet, és ezen regisztrációs ablakban keresztnevük, e-mail címük, irányítószámuk megadásával egyidejűleg regisztrálnak, hozzájárulnak a direkt marketing célú adatkezeléshez, majd nyereménysorsoláson vesznek részt.

A regisztráció díjmentes.

A Játékosok a regisztrációval jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Nyereményjátékban való részvételhez a regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: keresztnév, e-mail cím, irányítószám megjelölése, érdeklődési körök megjelölése. A Nyereményjáték résztvevői személyenként csak egy e-mail címmel regisztrálhatnak a Játékra, és kizárólag az adott e-mail cím első regisztrációja érvényes. A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt, téves vagy valótlan adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után.

Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki:

  1. jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek pontjának megfelel és
  2. a https://betonbooster.hu/nyeremenyjatek/ weboldalon valós adatait adja meg, és
  3. a nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A regisztrációt követően az oldalon automatikus válaszüzenet jelenik meg a regisztráció sikerességéről.

5. A sorsolás

A sorsolás gépi módszerrel történik, időpontja és helyszíne: 2022. október 3-án 14:00 órakor a Szervező székhelyén (3432 Emőd, Pincesor u. 55.)

A Szervezők a sorsolás alkalmával 2 nyertest és 1-1 tartaléknyertest sorsolnak minden nyereményhez. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 30 napon belül nem elérhető, úgy a Szervezők értesítik és felkérik a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest. A Szervezők a sorsolást követően a nyerteseket e-mailben értesítik a sorsolást követő 10 napon belül.

A Szervezők a sorsolás eredményét a sorsolást követően a https://betonbooster.hu/nyeremenyjatek/ weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név jelenik meg. A sorsolás nyilvánosan zajlik, azon az érintettek részt vehetnek. Szervezők a sorsolás időpontját és helyszínét a honlapon a sorsolást megelőzően, a Nyereményjáték kezdetén közzétették, és a sorsolás napját megelőző 10 napon belül módosítás nem történt.

6. Nyeremények

1 db OBI vásárlási utalvány 75.000 Ft értékben

7. A nyeremények átvétele

A sorsolás során egy Játékos legfeljebb egy tárgynyeremény megnyerésére jogosult.

A nyertesek a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül jogosultak. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervezők a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 60 napon belül megtörténjen.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény pénzre nem váltható át. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

Tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8. Egyéb rendelkezések

Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.

9. Adatkezelési hozzájárulás

A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a Nyereményjáték során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek. A Nyereményjátékba történő regisztrációval a Játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a Levron Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltak elfogadásához, a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezeléshez és a direkt marketing célú adatkezeléshez.

10. Egyéb rendelkezések

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk elérhetők a https://betonbooster.hu/nyeremenyjatek/ internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet az ugyfelszolgalat@betonbooster.hu e-mail címen.

Emőd, 2022.08.02.

Szervező